Hitohira Saito a Modena – Giugno 2011 – Fotoservizio

Hitohira Saito Sensei, Koshukai Internazionale di Aikido Dento Iwama Ryu Iwama Shin-Shin Aiki Shuren-kai (岩間神信合氣修練会) Kaicho - Modena (Italia), 24-25-26 Giugno 2011